Dla Autorów:

Zasady redagowania tekstu

Oświadczenie Autora(ów) artykułu

Zasady etykiPrace zgłaszane do opublikowania w Kwartalniku powinny zostać przesłane droga elektroniczną, przez Open Journal Systems.

Praca musi być napisana w języku angielskim zgodnie z zamieszczonymi na stronie Kwartalnika zasadami redagowania tekstu.

Zgłoszona do publikacji praca podlega wstępnej ocenie kwalifikacyjnej Redaktora Naczelnego lub wskazanego Redaktora Tematycznego albo Redaktora Statystycznego.

Do oceny merytorycznej pracy powoływanych jest dwóch Recenzentów zewnętrznych. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z nich jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Recenzja przebiega w sposób niejawny tzn. Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci dokonuję recenzji na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Kwartalnika.

O przyjęciu lub odrzuceniu artykułu decyduje konkluzja zawarta w pkt. 13 recenzji.

Aby artykuł mógł zostać opublikowany w GaEE musi posiadać dwie pozytywne recenzje.

Autor(zy) przesyłają ostateczną wersję pracy po uwzględnieniu uwag Recenzentów oraz Oświadczenia związane z procedurą zapobiegającą przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship".

"Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są "ghostwriting" i "guest authorship".

Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z "guest authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/Współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma wprowadza odpowiednie procedury wymagając od Autorów złożenia stosownych Oświadczeń."


Po dokonaniu korekty wydawniczej i językowej Autor(zy) otrzymują tekst pracy do ostatecznej korekty autorskiej.

Nazwiska Recenzentów publikowane są corocznie na stronie internetowej Czasopisma w zakładce "Recenzenci".