Dla Autorów:

Zasady redagowania tekstu

Oświadczenie Autora(ów) artykułuPrace zgłaszane do opublikowania w Kwartalniku powinny zostać przesłane droga elektroniczną, przez Open Journal Systems.

Praca musi być napisana w języku angielskim zgodnie z zamieszczonymi na stronie Kwartalnika zasadami redagowania tekstu. Autorzy piszący tekst pierwotny publikacji w języku polskim proszeni są ponadto o przesłanie tej wersji językowej, co jest związane z procedurami recenzyjnymi.

Zgłoszona do publikacji praca podlega wstępnej ocenia kwalifikacyjnej Redaktora Naczelnego lub wskazanego Redaktora Tematycznego albo Redaktora Statystycznego.

Do oceny merytorycznej pracy powoływanych jest dwóch Recenzentów zewnętrznych. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z nich jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Recenzja przebiega w sposób niejawny tzn. Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci dokonuję recenzji na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Kwartalnika.

O przyjęciu lub odrzuceniu artykułu decyduje konkluzja zawarta w pkt. 13 recenzji.

Aby artykuł mógł zostać opublikowany w GaEE musi posiadać dwie pozytywne recenzje.

Autor(zy) przesyłają ostateczną wersję pracy po uwzględnieniu uwag Recenzentów oraz Oświadczenia związane z procedurą zapobiegającą przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship".

"Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są "ghostwriting" i "guest authorship".

Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z "guest authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/Współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma wprowadza odpowiednie procedury wymagając od Autorów złożenia stosownych Oświadczeń."


Po dokonaniu korekty wydawniczej i językowej Autor(zy) otrzymują tekst pracy do ostatecznej korekty autorskiej.

Nazwiska Recenzentów publikowane są corocznie na stronie internetowej Czasopisma w zakładce "Recenzenci".